Slovenská kultúra, kultúrne tradície a národné dedičstvo.

Vitajte na stránke SLOVENSKO NAŠE

SLOVENSKO NAŠE

Stanovy OZ SLOVENSKO NAŠE v skratke ( ďalej SLOVENSKO NAŠE ) sú základnou právnou normou, ktorá v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení a súvisiacich platných

Hlavné programové ciele:

 1. Cieľom OZ by bolo predovšetkým zabezpečovať rozvoj kultúry a tradícií v národnom a nadnárodnom kontexte,
 2. rozvíjať národne povedomie a povzbudzovať sebavedomie vlastnej kultúry a národa,
 3. rozvíjať kultúrnu starostlivosť pre všetkých, ktorí si cítia byť verní tam, doma na rodnom Slovensku,
 4. upevňovať národnú identitu a štátnosť hlavne pozdvihovaním národného sebavedomia,
 5. rozširovať a podporovať slovenskú kultúru a pôvodnú hudbu starším občanom,
 6. prechovávať úctu k štátu a domovine a tvoriť národné hodnoty,
 7. organizovať festivaly pre seniorov a všetky generácie spoluobčanov zamerané na všetky druhy spoločenských aktivít,
 8. uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov starších občanov, ktoré sú z psychologického, sociálneho a ľudského hľadiska pre občanov tejto kategórie dôležité a potrebné,
 9. dôstojne napĺňanie potrieb a želaní každého občana v núdzi prípadne osamelých, ktorí hľadajú pomoc a starostlivosť,
 10. osvetová činnosť,
 11. poradenstvo v oblasti psychológie, muzikoterapie a psychotroniky,
 12. poradenstvo a opatrovateľská starostlivosť,
 13. vykonávanie a uvádzanie zážitkových terapií,
 14. poskytovať pre spoluobčanov Slovenska dôstojnú starostlivosť, nádej a pocit istoty v duchu kresťanských hodnôt,
 15. vydavateľská činnosť,
 16. hudobné vydavateľstvo a činnosť kultúrnych zariadení,
 17. chrániť, obhajovať a presadzovať pracovné, ekonomické, profesijné, sociálne záujmy a práva svojich členov, ktoré vznikajú pri výkone ich zamestnania alebo s ním súvisia. Na dosiahnutie týchto cieľov využíva popri iných formách a možnostiach, daných právnym poriadkom SR najmä kolektívne vyjednávanie a dialóg.
 18. zabezpečuje a organizuje odbornú prípravu a vzdelávanie členov,
 19. vytvára podmienky pre tvorbu a implementáciu programov a projektov zameraných na rozvojové, poradenské aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality života medzi ľuďmi navzájom,
 20. iniciuje, koordinuje a uskutočňuje aktivity v oblasti verejného diania,
 21. podporuje tvorbu a realizáciu programov a projektov občianskych združení vo všetkých regiónoch Slovenska a zahraničí,
 22. vytvára podmienky pre realizáciu programov pre mládež, v oblasti vzdelávacích aktivít, spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami a osobnosťami na všetkých úrovniach,
 23. vytvára podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti,
 24. zaoberá sa, analyzuje a diskutuje o celospoločenských problémoch,
 25. iniciuje, koordinuje a uskutočňuje aktivity na hospodárske a sociálne povznesenie Slovenskej republiky,
 26. podporuje tvorbu a realizáciu programov a projektov zameraných na trvalo udržateľný všestranný rozvoj na Slovensku,
 27. podporuje a vytvára podmienky pre rozvoj spoločenských aktivít,
 28. ako záujmové združenie chceme zabezpečovať rozvoj regiónov, v podobe budovania vzťahov a komunikácie s verejnosťou, podporovať zakladania regionálnych rozvojových, poradenských, opatrovateľských, kolektívnych, investičných a vzdelávacích inštitúcií na celom území SR so snahou a záujmom dosahovať celospoločenský prospech pre občanov.

Členská základňa:

 1. Členom klubu môže byť fyzická osoba a právnická osoba.
 2. Členmi klubu sú podnikateľské i nepodnikateľské sub­jekty, t.j. ak­cio­vé spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, štátne pod­niky a organizácie, peňažné ústavy, zastúpenia zahraničných fi­riem a organizácií, agentúry, ces­tov­né kancelárie, le­tecké spoločnosti, výskumné ústavy, samosprávne celky ako mestá alebo obce, kultúrne za­ri­a­de­nia, inštitúcie a pod.
 3. Členov prijíma na základe písomnej žiadosti predstavenstvo OZ a členská schôdza.
 4. Podmienkou vzniku členstva je zaplatenie členského príspevku a súhlas so stanovami združenia potvrdený podpisom.
 5. OZ vedie evidenciu členov a zaplatených členských príspevkov. Schvaľuje výšku členských príspevkov na príslušný kalendárny rok.
 6. Člen prijatý v priebehu roku platí pomernú časť ročného príspevku.
 7. Splatnosť členského príspevku je do prvého dňa nasledujúceho mesiaca roku.

Orgánmi OZ SLOVENSKO NAŠE sú:

 1. Členská schôdza
 2. Predstavenstvo
 3. Dozorná rada / kontrolór /

Informácie a kontakt:

PhDr. Martin Jakubec
Tel: 0905 / 405 425
E mail: info@slovenskonase.sk